Hoạt động gần đây của trang web

07:38 16 thg 5, 2020 Trung Pham Ngoc đã chỉnh sửa Liên hệ
06:26 9 thg 10, 2019 Trung Pham Ngoc đã chỉnh sửa Các Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Phiếu kết quả thử nghiệm
06:22 9 thg 10, 2019 Trung Pham Ngoc đã chỉnh sửa Các Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Phiếu kết quả thử nghiệm
06:22 9 thg 10, 2019 Trung Pham Ngoc đã chỉnh sửa Các Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Phiếu kết quả thử nghiệm
05:42 7 thg 10, 2019 Trung Pham Ngoc đã chỉnh sửa bột nổi làm bánh UCC
05:42 7 thg 10, 2019 Trung Pham Ngoc đã chỉnh sửa Phụ gia bánh mì MB baker 999
05:42 7 thg 10, 2019 Trung Pham Ngoc đã chỉnh sửa Phụ gia bánh mì MB baker 999
05:42 7 thg 10, 2019 Trung Pham Ngoc đã tạo Phụ gia bánh mì MB baker 999
05:41 7 thg 10, 2019 Trung Pham Ngoc đã chỉnh sửa bột nổi làm bánh UCC
05:40 7 thg 10, 2019 Trung Pham Ngoc đã tạo bột nổi làm bánh UCC
08:17 30 thg 9, 2019 Trung Pham Ngoc đã chỉnh sửa Công bố chất lượng
08:12 30 thg 9, 2019 Trung Pham Ngoc đã chỉnh sửa Phiếu kết quả thử nghiệm
08:10 30 thg 9, 2019 Trung Pham Ngoc đã đính kèm KQTN duong nghe an.jpg vào Phiếu kết quả thử nghiệm
08:10 30 thg 9, 2019 Trung Pham Ngoc đã đính kèm KQTN Bp7.jpg vào Phiếu kết quả thử nghiệm
08:09 30 thg 9, 2019 Trung Pham Ngoc đã đính kèm cong bo Tsa 201810.jpg vào Phiếu kết quả thử nghiệm
08:09 30 thg 9, 2019 Trung Pham Ngoc đã đính kèm cong bo Phoang 201810.jpg vào Phiếu kết quả thử nghiệm
08:09 30 thg 9, 2019 Trung Pham Ngoc đã đính kèm cong bo Hyen 201810.jpg vào Phiếu kết quả thử nghiệm
08:09 30 thg 9, 2019 Trung Pham Ngoc đã đính kèm cong bo H.jpg vào Phiếu kết quả thử nghiệm
08:09 30 thg 9, 2019 Trung Pham Ngoc đã đính kèm Bot my nhan hieu 3 Bông Hong Xanh05.jpg vào Phiếu kết quả thử nghiệm
08:09 30 thg 9, 2019 Trung Pham Ngoc đã đính kèm Bot my nhan hieu 3 Bong Hong Do05.jpg vào Phiếu kết quả thử nghiệm
08:09 30 thg 9, 2019 Trung Pham Ngoc đã đính kèm Bot my nhan hieu SPB05.jpg vào Phiếu kết quả thử nghiệm
08:09 30 thg 9, 2019 Trung Pham Ngoc đã đính kèm Bot my nhan hieu Cay Tre05.jpg vào Phiếu kết quả thử nghiệm
08:00 30 thg 9, 2019 Trung Pham Ngoc đã chỉnh sửa Các Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
07:58 30 thg 9, 2019 Trung Pham Ngoc đã đính kèm SPB.jpg vào Các Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
07:58 30 thg 9, 2019 Trung Pham Ngoc đã đính kèm Kim nguu.jpg vào Các Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

cũ hơn | mới hơn